Logo Rijksoverheid

Woensdag 3 februari

Het programma van woensdag 3 februari. Klik op de titel voor meer informatie over deze sessie.

Bekijk ook het programma voor dinsdag 2 februari en donderdag 4 februari.

Programma

Koppelen van milieudata aan BIM-modellen

Sprekers: Harry Nieman, Stichting NMD, Peter Gosselink / Daan Alsem, Royal HaskoningDHV en Radboud van Hemel, Bimpact

De laatste jaren is het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) sterk in opkomst, zo ook in de GWW-sector. Voor het behalen van de duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat is het belangrijk om de milieu-impact (MKI-waarde) van onze projecten inzichtelijk en kwantificeerbaar te maken.

Als het lukt om een koppeling te realiseren tussen de milieudata (de MKI-waarden in DuboCalc en de Nationale Milieudatabase) en het BIM-ontwerp van een project, dan zou dat leiden tot het automatisch berekenen van de MKI-waarde tijdens het ontwerpen met BIM. Dit kan helpen om veel sneller de MKI-waarde te berekenen tijdens de ontwerpfase en realisatiefase van een project, waardoor duurzame ontwerpkeuzes nog makkelijker meegenomen kunnen worden tijdens het ontwerpproces.

Het doel van de werksessie is om recente (vergelijkbare) ontwikkelingen in de markt te bespreken, en om concrete acties te bepalen waarmee we de koppeling van de data in DuboCalc en de Nationale Milieudatabase aan BIM-modellen kunnen realiseren. De sessie is speciaal bedoeld voor markpartijen die werken voor Rijkswaterstaat en gebruikmaken van BIM, en partijen die ons inhoudelijk kunnen ondersteunen bij het bepalen en uitvoeren van de benodigde acties, zoals bijvoorbeeld ICT-partijen.

Inspiratiesessie uit de praktijk van het transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek

Is de emissieloze bouwplaats binnen handbereik? Dat is niet zomaar een interessante vraag. Maar een vraagstuk van belang voor iedereen die zich bezighoudt met projecten in de GWW-sector. Op weg naar het doel in 2030: bouwplaatsen en bouwtransport zonder uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Langs vier aansprekende projecten laten we zien hoe in de praktijk gewerkt wordt aan emissieloze bouwplaatsen, welke ervaringen we opdoen, hoe we kansen benutten en omgaan met knelpunten.

Keuze uit vier aansprekende voorbeelden
Tijdens de sessie kunt u kiezen om aan één van de volgende deel-sessies deel te nemen:

Sterke Lekdijk
Waldo Molendijk, contractmanager van het waterschap, vertelt over de manier van aanbesteden bij dit project en hoe zij emissieloos in het contract hebben gekregen, en over het innovatie-partnerschap dat zij met de markt zijn aangegaan.

Groen bestek
Leon Dijk, Jeffrey Woltering en Harm de Heer vertellen over de emissieloze uitvoering van het groen-onderhoud bij de gemeente Rotterdam. Dit ‘Groen bestek’ is een maatwerk uitbesteding om groen onderhoud geleidelijk emissieloos te maken en om tegelijkertijd de voortgang te meten. Ook monitoring wordt hier goed bij ingezet.

Kribverlaging Oeverbescherming Pannerdensch kanaal
In deze sessie gaat het over hoe een ambitieuze aannemer een heel pakket aan emissieloze werktuigen laat ontwikkelen die ingezet worden bij project Kribverlaging Oeverbescherming Pannerdensch kanaal.

Innova58
De innovatiestrook InnovA58 is emissieloos uitgevraagd op basis van CO2-reductie. Het project start in februari waarbij er ervaringen worden opgedaan met het proefvak. Tijdens de sessie vertelt Frans van der Werf over de ervaringen die in het voortraject zijn opgedaan met het emissieloos uitvragen en hoe de markt daar op reageert. Wat zijn de resultaten daarvan en wat kunnen we daarvan leren? Daar gaat het over in deze sessie.

Deze inspiratiesessie is met name interessant voor:
• RWS-collega’s: IPM-rolhouders, Specialisten op gebied van duurzaam materiaal, Vakspecialisten kunstwerken, Vakspecialisten materialen,Inkopers/Inkoop- en contractmanagement
• Beleid IenW
• Aannemers GWW-sector
• Fabrikanten & leveranciers van bouwmaterieel
• Provincies, gemeenten en waterschappen in hun rol van publieke opdrachtgever
• Kennisinstellingen en adviesbureaus
• Groene Koers Bouwend Nederland
• Klankbordgroep Kostencurve

Hoe zetten we circulaire ideeën om tot echt gedrag?

Sprekers: Lisanne van Geffen en Addie Weenk

In de toekomstige circulaire economie wordt van ons allemaal verwacht dat we andere gedragingen gaan vertonen. Binnen Rijkswaterstaat en daarbuiten werken we hiervoor hard aan oplossingen. Maar hoe zorgen we ervoor dat gedrag daadwerkelijk verandert? In deze sessie staat deze vraag centraal. In vogelvlucht zullen de basisbegrippen van gedrag aan bod komen en leer je hoe deze discipline je kan helpen in de circulaire transitie.

In gesprek met management over duurzaamheid (regio)

Spreker: Robin Wisse, districtshoofd RWS Z&D

In deze sessie gaan we in gesprek met districtshoofden uit verschillende RWS-regio’s. Hoe sturen zij op duurzaamheid? Wat is hun visie? Hoe stimuleren en motiveren zij medewerkers om duurzaamheid in het DNA te krijgen? Hoe belangrijk vinden ze duurzaamheid? En hoe faciliteren ze medewerkers hierin?

Van autobezit naar autodelen – dát scheelt veel grondstof

Spreker: Martien Das

Het aantal autodelers en het aantal deelauto’s is de afgelopen jaren stormachtig gegroeid. Deze ontwikkeling wordt jaarlijks gemonitord in het kader van de Greendeal Autodelen én in het kader van de afspraken in het Klimaatakkoord. Minder bekend -maar eigenlijk best voor de hand liggend- is de relatie met circulaire economie. Qua grondstofverbruik maakt het immers nogal wat uit of het wagenpark in Nederland het komende decennium groeit met 1 miljoen, ongeveer gelijk blijft, of krimpt. Een auto weegt anno 2020 gemiddeld zo’n 1100-1400 kg.

Ook zorgt autobezit indirect voor extra grondstofverbruik, denk bijvoorbeeld aan de bouw van parkeergarages. In deze sessie wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen van autodelen in Nederland. Zal de groei van het aantal inwoners gepaard gaan met een evenredige groei van het wagenpark, of kunnen we door autodelen auto’s slimmer gebruiken en het wagenpark sneller vergroenen?

Het waardebegrip in de circulaire economie: van theorie naar praktijk

Toelichting op de resultaten van CB’23 van 2020 en onderzoek over waardebehoud binnen RWS. Er is aandacht voor twee voorbeeldprojecten die dan lopen (meten van verlies van waarde bij voegovergangen en bij een planstudie voor de vaargeul naar Ameland)

Als de natuur je partner is: samen aan de slag met symbiotisch bouwen (Innova58)
Let op: deze sessie is verdeeld over 3 dagen

Op de Verzorgingsplaats 2.0, onderdeel van InnovA58, verrijst straks het innovatiepaviljoen volgens de principes van symbiotisch bouwen. Met de natuur als inspiratiebron voor duurzaamheid en circulariteit. In de natuur werken organismen samen: dat is ook wat RWS nastreeft bij dit ontwikkeltraject. In 3 opeenvolgende sessie vertellen we hoe we samen met anderen dit project vorm willen geven en vragen we u vanuit uw expertise (ontwerp, bouw, recycling enz) om bij te dragen. Zie ook: Innovatiepaviljoen – InnovA58.

Dag 1: Kennisdeling over symbiotisch bouwen en samenwerking met de natuur

Dag 2: Samenwerkingsstrategie RWS, matchmaking met partners en deelnemers

Dag 3: Bijdragen van partners/deelnemers aan het innovatiepaviljoen

Learning histories: Innoveren, hoe doe je dat?

Sprekers: Denis Lintzen, Ron Peddemors, Joris Vijverberg en Lie Chahboun (allen RWS)

Iedereen weet dat innovaties niet zonder slag of stoot van de grond komen. Naast de techniek blijft het ook vooral mensenwerk. Lie Chahboun heeft een aantal trajecten geëvalueerd met de methode learning history. Het gaat om het eerste circulaire viaduct, transitiepad wegverhardingen, UltraStilWegdek en Innova58.

Wat zijn de verhalen van de betrokkenen? Hoe hebben ze de trajecten ervaren? Waar liepen ze tegen aan en hoe zijn ze met dilemma’s en knelpunten omgegaan? Wat kunnen we hiervan leren voor vergelijkbare opgaves?

Prestatie-eisen 2e en 3e leven

Sprekers: Gert van der Wegen, materiaalkundig expert en directeur van SGS Intron en Evert Schut, sr. adviseur circulaire economie Rijkswaterstaat

Wat voor soort wettelijke en technische regelgeving hebben we nodig in de circulaire economie? Voor hergebruikte onderdelen en hoogwaardig gerecyclede materialen is het lastig om aan te tonen dat ze voldoen aan de gestelde prestatie-eisen. Een uitdaging voor de circulaire economie dus! Rijkswaterstaat en SGS Intron doen verkennend onderzoek naar geschikte technische regelgeving en wetgeving. Ideeën zijn welkom in deze sessie!

Duurzame infra in 2030: HoeZó haalbaar?
Debat met DG RWS, DG Mob IenW en Directeur ProRail

Als grote opdrachtgever van infraprojecten willen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. De focus ligt op de werkterreinen met de meeste CO2-uitstoot en materiaalverbruik, te weten: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor, en energievoorziening spoor. Een enorme ambitie die veel vraagt van alle partijen in de sector.

De hamvraag
Duurzame infra, hoe haalbaar is dat? Essentieel is dat publieke opdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstellingen samen versnellen en elkaar uitdagen. Door vol in te zetten op het toepassen van de nu al beschikbare duurzame producten en technieken. Door ruimte te geven aan innovaties en innovatieve partijen die als koploper fungeren. En door te investeren in nieuwe producten en productiemethoden. Als voorbeeld gaan we in op hoe dit uitpakt bij emissieloos bouwen.

Aan het woord
Directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Kees van der Burg, directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom en CFO ProRail Hans van Leeuwen gaan in gesprek met elkaar en met Ton Hillen, CEO Heijmans en Marc Glaudemans, directeur Innovatief, concurrerend & bereikbaar Brabant van de provincie Noord-Brabant, over de uitdagingen van de transitie naar een duurzame infrasector.

Circulair assetmanagement: levensduurverlenging en hergebruik

Sprekers: Diederik van Leeuwen, IES Assetmanagement en Chris van Schalm, Senior adviseur duurzaamheid RWS PPO

In deze sessie maken we het abstracte begrip circulaire economie concreet. Eerst een concrete inleiding op circulair assetmanagement. Dan praktijkvoorbeelden van hergebruik en levensduurverlenging. We vragen je ook om jouw voorbeelden te delen. Uiteraard zijn praktische vragen ook welkom.